Born og unge


Born og familiar har ein sentral plass i kyrkja. Vi har som mål å verta gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen, skapa gode barnefellesskap, og gi borna meiningsfulle opplevingar.

Samtidig vil vi stimulera til tidlig kontakt med Kyrkja og kyrkja sin bodskap og skapa ei fellesskapsskjensle for både borna og familien. Under kan de sjå våre aktuelle tilbod til born og familiar.