KYRKJEVALET 2023


Ved val til sokneråd i kvart av dei 8 sokna i Ullensvang kommune er det ei godkjend valliste: Nominasjonskomiteens liste. 

Det er høve til supplerande nominasjon. Det inneber at fem medlemer som har stemmerett i soknet, kan gå saman om å fremje tilleggskandidatar til vallista. 
Valet gjennomførast som fleirtalsval. 
Les meir om kyrkjevalet på www.kyrkjevalet.no 

Kandidatane er oppførte i prioritert rekkefølgje.
Sjå vallistene for alle sokna i Ullensvang kommune her:
www.ullensvang.kyrkjer.no 

Frist for å levere forslag til kandidatar ved supplerande nominasjon er 
kl. 12.00 den 15. mai 2023. 
Forslag til supplerande kandi¬dat skal vere underskrive av fem forslagsstillarar med stem¬merett i soknet. Forslaget skal leverast til Ullensvang kyrkjelege fellesråd, på e-post: post@ullensvang.kyrkjer.no eller i brevpost til Postboks 333, 5751 Odda
eller leverast på kyrkjekontoret Almerket 17, 5750 Odda.

Her finn du vallistene for alle sokna i Ullensvang kommune.

Tilbake