Pilegrimsstevne i Røldal 2022


Velkommen til Pilegrimsstevne i Røldal!

Program for Pilegrimsstemne

Fredag 8. juli
16:30 Mottak i kyrkja for pilegrimar frå Bergen, Moster og Stavanger
20:00 Spelet «Den lange vegen»
22:00 Pilegrimssamling i grendahuset

Laurdag 9. juli
08:00 Morgonbøn i kyrkja
08:45 Felles frukost
10:00 Pilegrimsseminar på Grendahuset
11:30 Måltid
12:30 Pilegrimsseminaret held fram
14:45 Bygdevandring
15:45 Stille time i kyrkja
17:00 Felles kveldsmat
18:30 Transport til Bruhølen
20:00 Krossvandring til kyrkja
23:00 Pilegrimsmesse med nattverd Bisk. emer. Erling Pettersen,
prost Arild Hellesøy og sokneprest Stein Ove Skadal

Søndag 10. juli
08:00 Morgonbøn i kyrkja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilegrimsseminar laurdag 9. juli Røldal grendahus
Med utgangspunkt i den kristne tradisjonen kring Pilegrimsmålet Røldal
og Røldalsstemnet vert det i år møte mellom pådrivarar og nytenkjarar frå kyrkje, fylke, kommune, kulturminnevern, museum, turisme og stadsutvikling.

10:00 Velkomen frå Ullensvang kyrkjelege fellesråd og Røldal sokneråd,
          Leiar Lars O. Seim Pilegrimskoordinator Margit Gjørv
          Moderator: Ragnhild Halle, kulturrådgjevar i Stavanger bispedømme
10:05 Et håpsprosjekt - Pilegrim for fred i et nytt Europa
         Biskop emeritus Erling Pettersen
10:40 Pilegrimsspor fra fortid og nåtid sett fra kirkens synsvinkel
         Margunn Pettersen, pilegrimsrådgjevar i Stavanger bispedøme
11:00 Pilegrim i dag - Treng vi nye perspektiv? Samfunnsansvar
        Potensiale i et fellesskap av medvandrere Samtale mellom
        Erling Pettersen og Margunn Pettersen
11:30 Måltid
12:30 Framtid for Røldalsleden – meir samspel?
        Moderator Ragna Sofie Grung Moe,kulturrådgjevar, Bjørgvin
        Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv.
        Betydning for Pilegrimsmålet Røldal?
        Fylkespolitikar
        Fjordvegen – Rute 13
        Representant frå Ullensvang kommune
        Riksveg 13 som pilegrimsveg – 30 kirker
        Prosjektleiar Eirik Moe
        «Gamle vegar og vegfar» – vern og tilrettelegging
        Jan Adriansen, Sweco
        Ny-merking av pilegrimsveg frå Suldal
        Grete Holmboe, Suldal Fortidsminneforening
        Meir turisme i regionen – kva spør dei etter?
        Liv Jorunn Tjelmeland, Reisemål Ryfylke
        Røldal kultur- og pilegrimsgard
        Kultursjef Else Marie Sandal, pilegrimskoordinator Margit Gjørv
        Kva drøymer me om? Kva må til? Sluttsamtale
        Margit Gjørv, Dagny Seim, Lars O. Seim, Kjellaug Hoås Samland,
        Stian Jean Opedal Davies, Else Marie Sandal
14:00 Avslutning

  

 

Pilegrimsutvala i Stavanger og Bjørgvin bispedøme har felles glød for utviklinga av pilegrimstradisjonar på Vestlandet og ei hovudsatsing er Pilegrimsmålet Røldal.

Seminaret har fått utviklingsmidlar frå Ullensvang kommune.

 

 

 

 

 

Sjøvegen til Røldal

 

Tilbake